L–V: 9:00–18:00
S: 10:00–16:00

Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII

Vă mulțumim pentru vizitarea site-ului uniicuduba.ro. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile din acest document deoarece, prin folosirea acestui site, acceptați automat toate clauzele prevăzute în cadrul acestui document cu Termeni și Condiții.

Orice informație cu caracter personal sau materiale care conțin date personale transmise către site-ul uniicuduba.ro se supun prevederilor Politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal de pe acest site.

TERMENI

Unii cu Duba Professional Movers SRL – persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, în București, Str. Elev Ștefan Ștefănescu nr. 3, bl. 444, sc. 1, et. 7, ap. 30, camera 2, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. de ordine J40/14820/2018, având Codul Unic de Înregistrare 40003723.

Site-ul uniicuduba.ro, denumit în continuare „site” este realizat și operat de Unii cu Duba Professional Movers SRL.

Persoană – orice persoană fizică sau juridică;

Utilizator – orice persoană fizică sau persoană juridică ce accesează site-ul uniicuduba.ro și care, prin accesare, și-a dat automat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Client – poate fi orice persoană fizică sau persoană juridică ce are sau obține acces la conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de Unii cu Duba Professional Movers (electronic, telefonic etc.) sau în baza unui acord.

Conținut – toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

– conținutul oricărui e-mail trimis persoanelor de către Unii cu Duba Professional Movers SRL prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Unii cu Duba Professional Movers SRL, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

– informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de Unii cu Duba Professional Movers SRL într-o anumită perioadă;

– informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Unii cu Duba Professional Movers SRL are încheiate contracte de parteneriat/colaborare, într-o anumită perioadă;

– date referitoare la Unii cu Duba Professional Movers SRL sau alte date privilegiate ale acestuia.

CONDIȚII GENERALE

Prin simpla accesare a acestui site ați agreat necondiționat condițiile de utilizare prezentate.

Unii cu Duba Professional Movers SRL își rezervă dreptul de a modifica sau completa oricând Termenii și Condițiile de utilizare ale acestui site. Modificările și/sau completările vor intra în vigoare în momentul menționării lor în cadrul acestui site.

Orice informație, conținută în orice tip de material de pe acest site, realizat sau pus la dispoziție de către Unii cu Duba Professional Movers SRL, va fi considerată ca având în mod exclusiv o natura generală și un simplu scop de informare.

Nicio informație conținuta în acest site sau la care acest site face referire și nici accesarea sau recepționarea unei asemenea informații de către orice persoană nu va putea fi considerată, în niciun mod, ca realizând o relație contractuală cu Unii cu Duba Professional Movers SRL între acea persoana și Unii cu Duba Professional Movers SRL sau ca impunând vreo obligație în sarcina Unii cu Duba Professional Movers SRL față de acea persoană sau față de terți.

Niciun conținut transmis către utilizator/client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Unii cu Duba Professional Movers SRL și/sau al angajatului/colaboratorului care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care această există, față de respectivul conținut.

Unii cu Duba Professional Movers SRL nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio consecință considerată ca fiind cauzată sau având doar legătură cu orice acțiune sau inacțiune care poate fi determinată de interpretarea oricărui material conținut de acest site.

Depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratețea și integralitatea informației de pe acest site, însă nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile pe acest site nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest site se va face pe propria dumneavoastră răspundere. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului și conținutului de pe acest site.

Unii cu Duba Professional Movers SRL depune eforturi permanente pentru a asigura buna funcționare și o maximă securitate a acestui site. Cu toate acestea, Unii cu Duba Professional Movers SRL nu își asumă nicio obligație și nu garantează în niciun fel că acest site este în mod permanent operațional și lipsit de orice defecte funcționale.

Acest site poate conține legături către alte site-uri care nu sunt operate și nu se află sub controlul Unii cu Duba Professional Movers SRL. Nu ne asumăm nicio responsabilitate cu privire la condițiile de utilizare, conținutul, materialele, produsele și serviciile incluse în niciunul dintre aceste site-uri sau la care pot face trimitere în orice mod aceste site-uri. Accesarea acestor site-uri se face pe răspunderea exclusiv al persoanei care le utilizează.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul, astfel cum este definit la secțiunea „Termeni”, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a Unii cu Duba Professional Movers SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.

Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Unii cu Duba Professional Movers SRL, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Unii cu Duba Professional Movers SRL asupra conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al Unii cu Duba Professional Movers SRL.

Aveți dreptul să parcurgeți conținutul site-ului, să reproduceți porțiuni prin imprimare, descărcare pe un hard disk sau să distribuiți online altor persoane. Acestea se pot face doar cu condiția să păstrați intacte toate drepturile de autor și alte însemne de proprietate. Nu este permisă reproducerea niciunei părți a acestui site pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau site-uri.

Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile prevăzute în prezentul document cu Termeni și Condiții.

În cazul în care Unii cu Duba Professional Movers SRL conferă utilizatorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care utilizatorul are sau obține acces în urmă acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite.

Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document cu Termeni și Condiții sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

CONFIDENȚIALITATE ȘI TRANSMITERE

Unii cu Duba Professional Movers SRL va păstra confidențialitatea informațiilor cu caracter personal pe care le furnizați și acestea vor putea fi dezvăluite doar în condițiile legii și în condițiile menționate în prezentul document cu Termeni și Condiții.

Unii cu Duba Professional Movers SRL nu garantează în nici un mod securitatea și/sau confidențialitatea niciunei informații transmise prin orice mijloace de comunicații electronice către acest site sau către adresele de e-mail aparținând domeniului uniicuduba.ro. De asemenea, transmiterea oricărui tip de comunicații electronice către adresele de e-mail sau alte contacte ale altor membri ai Unii cu Duba Professional Movers SRL nu vor crea în niciun mod o relație contractuală client – Unii cu Duba Professional Movers SRL și nu vor impune nicio obligație în sarcina Unii cu Duba Professional Movers SRL, inclusiv cu privire la conținutul oricărei comunicări electronice primite, fața de care Unii cu Duba Professional Movers SRL nu își asumă nici o obligație de confidențialitate sau de altă natură, putând dispune liber, în orice mod, de conținutul acesteia.

Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui site prin poștă electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informații, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informații similare vor fi tratate ca informații neconfidențiale și nebrevetate. Prin transmiterea sau expedierea oricărei informații, comunicări, material fără caracter personal, oferiți Unii cu Duba Professional Movers SRL acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a folosi în orice scop, incluzând dar fără a se limita la reproducere, dezvăluire, afișare, transmitere, publicare, difuzare, expediere.

Sunteți, de asemenea, de acord ca Unii cu Duba Professional Movers SRL să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, metode sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului. Unii cu Duba Professional Movers SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

În plus, Unii cu Duba Professional Movers SRL este liber să utilizeze în orice scop, incluzând dar fără a se limită la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea și marketingul produselor, orice idee, lucrare de artă, invenție, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conținute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui site. Nicio astfel de utilizare nu implică vreo compensație pentru persoana care a transmis informația. Prin transmiterea acestor informații, garantați totodată că sunteți proprietarul materialului/conținutului transmis, că acest material/conținut nu este calomnios și că folosirea sa de către Unii cu Duba Professional Movers SRL nu încalcă drepturile nici unei terțe părți și nicio altă lege în vigoare. Unii cu Duba Professional Movers nu are nici o obligație de a folosi informația primită.

GARANȚII ȘI AVERTIZĂRI

Folosirea acestui site se va face pe riscul dumneavoastră personal și exclusiv.

Acest site vă este oferit „așa cum este” și „așa cum este pus la dispoziție” și, ca urmare, Unii cu Duba Professional Movers SRL nu oferă niciun fel de garanție, nici explicită, nici implicită, statutară sau de alt fel inclusiv garanții sau orice afirmații cu privire la faptul că materialele prezentate pe acest site vor fi complete, corecte, de încredere, actuale, fără a afecta terțe părți, precum și că accesul la acest site va fi neîntrerupt sau fără erori sau fără viruși, nici cu privire la faptul că accesul la acest site va fi securizat și că orice sfat sau opinie obținută de la Unii cu Duba Professional Movers SRL prin intermediul acestui site vor fi corecte, de încredere. În consecință, Unii cu Duba Professional Movers SRL nu își asumă niciun fel de garanții cu privire la cele de mai sus.

Ne rezervăm dreptul de suspenda, restricționa sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest site sau la orice secțiune sau parte a acestuia.

RESPONSABILITATE LEGALĂ

Unii cu Duba Professional Movers SRL, precum și oricare dintre angajații sau colaboratorii săi nu vor putea fi ținuți răspunzători în niciun mod pentru niciun prejudiciu, de orice tip, direct sau indirect, rezultat din accesarea sau utilizarea acestui site sau având orice legătură cu conținutul acestui site.

Unii cu Duba Professional Movers SRL nu garantează în niciun mod că fișierele sau orice alte pachete de date care sunt conținute sau au legătură cu acest site nu conțin viruși și nu va avea nicio responsabilitate legală sau de altă natură pentru niciun fel de prejudiciu actual sau viitor cauzat de sau prin intermediul acestui site. Prin urmare, dacă decideți să accesați, folosiți, descărcați vreun material de pe acest site, o faceți pe propriul dumneavoastră risc. Pentru protecția sa, orice utilizator al acestui site trebuie să utilizeze un program antivirus atunci când utilizează acest site.

În limita maximă prevăzută de legislația aplicabilă, renunțați în mod expres la orice pretenție față de Unii cu Duba Professional Movers SRL sau față de reprezentanții săi, administratorii, directorii, angajații, colaboratorii, furnizorii sau programatorii săi, pretenții care ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui site.

ACȚIUNI ȘI ACTIVITĂȚI INTERZISE

Este interzisă întreprinderea oricărui act pe care Unii cu Duba Professional Movers, la libera sa alegere, îl poate considera inadecvat și/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui site. Acestea includ, dar nu se limitează la:

– orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidențialității (incluzând încărcarea de informații private fără a avea acordul persoanei în cauza), cât și a oricărui alt drept legal al persoanei;

– folosirea acestui site și/sau a conținutului pentru a defăima sau calomnia Unii cu Duba Professional Movers SRL, angajații săi sau alte persoane sau comportarea într-un fel care ar putea afecta buna reputație și imaginea Unii cu Duba Professional Movers SRL;

– încărcarea de fișiere care conțin viruși care ar putea crea daune proprietăților Unii cu Duba Professional Movers SRL sau proprietăților altor persoane;

– afișarea pe sau transmiterea către acest site a oricărui material neautorizat incluzând dar fără a se limită la materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau rețelele de securitate ale Unii cu Duba Professional Movers sau ale terților.

JURISDICȚIE ȘI LEGE APLICABILĂ

Orice dispută sau litigiu având legătură cu accesarea, conținutul sau utilizarea acestui site vor fi guvernate de legea română, atât în sens material, cât și în sens procesual, competența de soluționare a oricăror litigii aparținând în mod exclusiv instanțelor din România.

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la acest document. Vă recomandăm să vizitați această pagină din când în când pentru a fi la curent cu informațiile prezentate și noile modificări.

SOLICITĂ EVALUAREA GRATUITĂ ȘI OFERTA DE PREȚ

Program

Luni – Vineri:

9:00–18:00

 

Sâmbătă:

10:00–16:00

Contact

  • Str. Elev Ștefan Ștefănescu nr. 3, Sector 2, București

  • 0751.012.105

  • contact[@]uniicuduba.ro